swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

WYSOKI WYNIK DLA SZKOŁY

 

W listopadzie 2013r. w szkole Kuratorium Oświaty przeprowadziło ewaluację zewnętrzną. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

- poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

- poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

- poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

- poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

- poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

 

Ewaluacja zewnętrzna w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków dotyczyła trzech obszarów:

 

 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. - poziom spełniania wymagań B

Nauczyciele powszechnie i adekwatnie do możliwości uczniów, uwzględniając powiązania wiedzy ogólnej i przedmiotowej, planują i organizują proces edukacyjny. Uatrakcyjniają go, dostarczając uczniom informacji o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Uczniowie są przekonani, że warto się uczyć, że uczenie się jest interesujące i że efekty, jakie osiągają, przede wszystkim zależą od nich samych. Stosowane w szkole różnorodne, nowatorskie rozwiązania sprzyjają rozwojowi uczniów.

 

- Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. - poziom spełniania wymagań B

W szkole powszechnie i skutecznie wdraża się wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów. Działania podejmowane przez szkołę umożliwiają uczniom przygotowanie się do dalszej edukacji i są adekwatne do wymagań rynku pracy. Uczniowie szkoły odnoszą znaczarce sukcesy edukacyjne uzyskując wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim.

 

- Normy społeczne są respektowane. - poziom spełniania wymagań A

W szkole powszechnie odczuwalna jest atmosfera bezpieczeństwa, będąca wynikiem ścisłej współpracy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców oraz wyjątkowych jej partnerów. Dzięki systemowym rozwiązaniom rodzice i uczniowie partycypują w analizowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych. Wyjątkowe znaczenie w realizacji działań wychowawczych w gimnazjum odgrywa współpraca z Patronem szkoły. Jej efektem są np. dwie publikacje książkowe, które powstały dzięki zaangażowaniu i pracy samych uczniów.

 

Wnioski:

  1. Działania wychowawcze szkoły przekładają się na wysokie poczucie bezpieczeństwa uczniów.
  2. Znaczącą rolę w kreowaniu właściwych postaw i norm społecznych odgrywają ścisły kontakt i współpraca społeczności szkolnej z Patronem szkoły. Nadanie szkole imienia Sybiraków stało się pretekstem do podejmowania wielu znaczących i niekonwencjonalnych przedsięwzięć i inicjatyw.
  3. Bieżące obserwacje i okresowe analizy prowadzą do modyfikacji działań wychowawczych. W procesie tym udział biorą wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz partnerzy szkoły.
  4. Nauczyciele, planując procesy edukacyjne, uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu kształcenia w celu umożliwienia rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań; zapewnienia uczniom wsparcia w przypadkach trudności w nauce oraz skutecznego przygotowania ich do dalszej edukacji.
  5. Wdrażanie nowatorskich rozwiązań pedagogicznych służy rozwojowi uczniów i wpływa na ich pozytywny stosunek do szkoły.
  6. Szkoła bardzo dużą uwagę przykłada do osiągania przez uczniów sukcesów edukacyjnych na olimpiadach, w konkursach przedmiotowych i turniejach sportowych.
  7. Zdaniem uczniów i rodziców zdobywana w szkole wiedza jest i będzie w przyszłości przydatna w życiu codziennym.

 

Zachęcam do zapoznania się z pełnym Raportem z ewaluacji zamieszczonym na stronie http://www.npseo.pl/action/raports.

 

Ewa Zagubień

Dyrektor Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków


 

stat4u